Đăng nhập

Chi tiết ưu đãi dịch vụ

STT Ưu đãi dịch vụ Không phải thành viên Thành viên - Diamond/Ruby/Sapphire
1 Ưu tiên kết nối trực tiếp với nhân viên hỗ trợ qua hotline và qua website hotro.zing.vn Không
2 Đội ngũ nhân viên hỗ trợ riêng Không
3 Nhân viên hỗ trợ chủ động tư vấn bảo vệ tài khoản. Không
4 Nhận thông báo qua SMS/ email khi có sự kiện, chương trình khuyến mãi (tối thiểu trước 01 ngày) Không
5 Cam kết phục hồi đồ bị hủy trong hệ thống Không hỗ trợ Hỗ trợ trong khả năng có thể và tuỳ thuộc vào từng sản phẩm
6 Thời gian hỗ trợ yêu cầu và xử lý sự cố sản phẩm 03 đến 05 ngày làm việc 02 ngày làm việc
7 Tài khoản tham gia thử nghiệm sản phẩm và phiên bản mới của các sản phẩm Không
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các dịch vụ chăm sóc mới trong thời gian tới